Zapadlými cestami minulosti

Původní projekt z roku 1999

1. Collegium pro arte antiqua je občanské sdružení pracují od roku 1990 na poli interpretace a studia staré hudby a tvorby vzdělávacích programů pro děti, mladé lidi a dospělé. V současnosti sdružuje 206 členů s věkovým průměrem 14 let. Pro ně připravuje pravidelný provoz 20 klubů převážně s uměleckým zaměřením nebo přípravnými činnosti (předškolní děti a maminky s dětmi). Kromě periodické činnosti v místě působení připravuje pro svoje členy a širokou veřejnost četné další podniky - výroční slavnosti, jarmarky, koncerty, výlety, víkendové prožitkové pobyty a celou paletu prázdninových akcí - převážně vzdělávacího charakteru. Za dobu své existence realizovalo Collegium více než dvacet takových samostatných projektů. Collegium nemá žádné zaměstnance, celou činnosti vede celkem 20 dobrovolných pracovníků.

2. Předkládaný projekt nabízí vyžití neorganizovaným dětem v době prázdnin smysluplnou činnost ve velmi atraktivní a zároveň zdevastované krajině sudetského Broumovska (území CHKO Broumovsko). Díky vy-sídlení původního obyvatelstva po roce 1945 se krajina i lidské společenství nachází v žalostném stavu, na druhé straně však desetiletí trvající hmotná i duchovní zakonzervovanost území nabízí nepřeberné množství zajímavých a dobrodružných možností - počínaje objevováním zpustlých nebo chátrajících památkových objektů, přes jejich pozvolné odhalování a využití ke hrám a happeningům až po prezentaci tohoto "pokladu" netradičními cestami veřejnosti. Umístění dlouhodoběji koncipovaného prázdninového pobytového pro-gramu spojeného s manuální a organizační prací i uměleckým tvořením a prožitkem z akcí souběžného Týdne pro broumovské kostely je mimořádnou příležitostí pro mladé lidi strávit neopakovatelné chvíle v dělném společenství a získat tak nejen vztah k místním lidem, věcem a krajině, ale najít i model pro aktivní naplnění vlastního volného času.

3. Projekt přímo oslovuje:
skupinu 30 mladých lidí ve věku od 14 do 19 let,
nepřímo pak uměleckým vystoupením návštěvníky Týdne pro broumovské kostely (v roce 2000 asi 2500 osob),
dobrovolnou prací v terénu na veřejných věcech pak velmi silně působí na místní obyvatele Broumovska4. Cíle projektu:
Důkladné seznámení mladých lidí s funkcí a významem kulturních památek pro utváření krajiny a jejich úzkými vazbami na fungující lidskou komunitu v oblasti Broumovska a Policka
Praktická pomoc při dokumentaci a obnově kulturních památek v terénu a pořádání významné kulturní akce směřující k jejich záchraně a oživení
Prostřednictvím vlastního hlubokého prožitku při objevování a obnově zničených kulturních reálií v krajině pevně zakotvit ve vědomí mladých lidí myšlenku potřeby opravdového vkořenění člověka do krajiny jako nezbytného předpokladu pro vytváření skutečného a trvale udržitelného životního prostoru
Vytvoření nového typu (modelu) trávení volného času mladých lidí vedoucího ke vzájemnému poznání a navázání nových přátelství
Vznik nové tradiční akce pro další léta, kde by se mohli účastníci znovu sejít

5. Účastníci (30 mladých lidí ve věku od 14 do 19 let) budou:
Pokračovat v dokumentaci stávajícího stavu jednotlivých krajinných prvků (v návaznosti na loňský projekt)
Zvládat dokumentační techniky - kreslit, fotografovat, měřit, zakreslovat do map, vyplňovat dokum. formuláře, hodnotit a zpracovávat informace do databáze
Spolupracovat na drobné odkrývací s stavební obnově vytipovaných objektů (jednotlivé kříže a kaple dle dohody s obcemi)
Společně vytvoří jeden kulturní program těžícího z atmosféry a akustických kvalit zchátralých památkových objektů na Broumovsku a jeho zvedení v rámci Týdne pro broumovské kostely (15. - 22. 7. 2000)
Organizačně a pořadatelsky pomohou Týdnu pro broumovské kostely
Pracovně pomohou při údržbě již zrenovovaných nebo trvale chráněných krajinných prvků (Rožmitálská cesta, údržba cest v NPR Teplické skály v rámci CHKO).

6. Pracovníci projektu:
Mojmír Poláček, vedoucí projektu, povol. učitel, zaměstnanec Základní umělecké školy, zkušený pedagog a organizátor více než dvou desítek podobných projektů realizovaných v posledních deseti letech v rámci práce Collegia pro arte antiqua, organizační garant projektu.
Dagmar Zbořilová, zaměstnanec grafického ateliéru GAPRO, dlouholetá praktická zkušenost s těmito aktivitami a uměleckými činnostmi s mladými lidmi, garant uměleckého provozu a obrazové dokumentace
Pavel Mahovský, student architektury, vedoucí odborné památkové dokumentace, autor dokumentační metodiky drobných pam. objektů a odborný garant zpracování dat.
Všichni jmenovaní vykonávají práci v projektu ve svém prázdninovém čase, každý z těchto subjektů obdrží odměnu 3000 korun formou Smlouvy o dílo.

7. S realizací projektu budou pomáhat tři dobrovolníci - vysokoškoláci - z Collegia pro arte antiqua s umělec-kou a organizační kvalifikací.

8. Celý projekt je vystavěn tak, že se mladí lidé přímo vytvářet umělecký program (zcela improvizovaný a jen mírně usměrňovaný) a skladbě denního programu v závislosti na schopnostech a osobních dispozicích

9. Projekt je otevřen mezinárodní spolupráci, účast zahraničním účastníkům nabízí pasivně zasláním propagačních materiálů, nespolupracuje však se žádnou organizací v zahraničí

10. Do projektu budou zapojeny děti z místních škol, přímo spolupracuje Centrum volného času Ulita v Broumově.

11. Harmonogram

leden - červen 2001

příprava a mediální propagace projektu

Poláček

leden - červen 2001

příprava dokumentačních podkladů

Mahovský

2. - 22. 7. 2001

vlastní letní setkání v krajině Broumovska

Poláček

2. - 14. 7. 2000

příprava uměleckého programu - happeningu

Zbořilová

15. - 22. 7. 2000

pomoc při zabezpečení Týdne pro broumovské kostely

Poláček

21. 7. 2000

veřejné vystoupení účastníků projektu

Zbořilová

srpen - září 2001

zpracování dokumentačního materiálu

Zbořilová
Mahovský

září 2001

vyhodnocení a vyúčtování projektu

Poláček

12. Hodnocení projektu:
Kritériem hodnocení bude především spokojenost a nadšení mladých lidí a ohlasy kritiky a veřejnosti na vy-konanou dokumentační, obnovovací a uměleckou práci, výsledky dokumentování budou zveřejněny.

13. V případě úspěšnosti počítáme s tím, že vyzkoušený model prázdninového setkávání při obnově krajiny pře-vezme do svého programu souběžně vznikající Komunitní centrum Broumovska. Náklady tohoto projektu pak převezme zřizovatel tohoto Kom. centra (školské zařízení).

14. Podrobný rozpočet v příloze

15. Projekt a jeho podporovatelé budou zviditelněni mediální formou a současně bude velmi účinně propagován jako součást Týdne pro broumovské kostely. K akci bude vytištěn vlastní propagační leták a rozesílán ško-lám a školským zařízením.


V Brně dne 14. 10. 1999
Zpracoval: Mojmír PoláčekCreative Commons License