Související odkazy

O nás

Collegium pro arte antiqua z. s.

Společnost pro studium, dokumentaci, ochranu a znovuoživení kulturního dědictví

Collegium pro arte antiqua vzniklo v roce 1990 původně jako sdružení hudebníků věnujících se již delší dobu studiu a interpretaci staré hudby. Malý zájem veřejnosti o tuto specifickou část hudební kultury přivedl členy Collegia záhy k myšlence rozšířit koncertní snažení v této oblasti o pedagogickou složku. Součástí se tedy stala škola komorní hudby a individuální příprava mladých lidí v nástrojové hře a zpěvu. Během několika let se podařilo vychovat řadu schopných instrumentalistů a nadaných zpěváků. Zájem těchto mladých lidí směřoval zákonitě do uskutečnění náročnějších projektů připravených jak pro kulturní sezóny v Brně, tak především o prázdninách do míst vzdálenějších. Díky jejich elánu vznikly koncertní cykly staré hudby, realizované v letech 1993 a 1994, navázal Festival staré hudby v roce 1995 a v letech 1997 - 2001 se setkávali mladí lidé se svými posluchači na pravidelných Hudebních útercích s Collegiem. O prázdninách pořádalo Collegium od roku 1995 pravidelně v Jindřichově Hradci seminář Hudební prázdniny s Adamem Michnou z Otradovic. V letech 1998 - 2000 byl dlouholetý zájem o tohoto, pro dějiny české hudby velmi významného hudebníka a skladatele, završen založením Slavností Adama Michny z Otradovic, které se od té doby staly každoroční kulturní událostí Jindřichova Hradce. Snažení na poli staré hudby se tak za třináct let existence společnosti rozrostlo do mnoha dalších směrů. Vedle samotné práce interpretační a pedagogické přineslo ovoce také ve spartační a následné ediční práci. V roce 1998 byla vydána ve spolupráci s Michaelem Pospíšilem - předním znalcem českých hudebních reálií renesance a baroka, muzikantem a inspirátorem mnoha kulturních podniků - rekonstrukce Michnovy Loutny České a řada opusů Michnových i jiných barokních autorů je připravena k tisku.

Pedagogické úsilí představující již svébytný živoucí organismus větvený do více než 15 samostatných klubů a tříd nejen hudebního zaměření bylo v roce 2001 vyčleněno do samostatného sdružení s názvem Collegium pro vita creante. Děti a jejich rodiče, mladí lidé i dospělí dnes mohou věnovat svůj volný čas nejen hudebnímu vyžití, ale též široké paletě výtvarných aktivit nebo tanci. Dění ve společnosti zásadním způsobem formovalo životní cestu mnoha mladých lidí, kteří dnes stojí na prahu profesionální umělecké dráhy a původní vklad vrací mladším kolegům formou vlastního pedagogického působení. Místem působení Collegia pro vita creante je Brno.

Kromě osamostatnění dětských programů byl byl rok 2001 i významným mezníkem v dalším směrování činnosti Collegia pro arte antiqua. Občanské sdružení přesouvá své sídlo do Broumova a plně se věnuje práci v oblasti péče o kulturní dědictví. Tento přerod byl podnícen zakoupením historické fary v obci Heřmánkovice a její postupnou proměnou na Komunitní dům Broumovska. Ten sloužil, po dokončení rekonstrukčních prací, především mladým lidem jako zázemí pro pracovní, tvořivé a prožitkové pobyty zaměřené na poznání cenné kulturní krajiny Broumovského výběžku. Tyto snahy byly vtěleny do programu Cesty ke kořenům. Svými jednotlivými projekty usiloval o znovuzačlenění uměleckého prožitku do každodenního rytmu života proměnou obecně nabízených vzorců jednání a myšlení. Směřoval návštěvníky k nalezení nové kvality života upřednostňující nehmotné vlastnosti mezilidských vztahů před diktátem materialisticky traktované kultury, pátral po zapomenutých oživujících proudech spojených s křesťanskými ideály, přírodou, krajinou a všeobecnou humanitou. Hledal skrytou spiritualitu, objevenou díky ponoření do hlubin starého umění, a učíl se jí přetavovat do tvarů prosycujících naše každodenní snažení.

Broumovská etapa Collegia byla uzavřena z personálních i finančních důvodů v roce 2009 prodejem barokního objektu fary v Heřmánkovicích a přesídlením společenství blíže k Brnu - původnímu místu vzniku sdružení. Novou a zatím poslední lokací působení dnes již namísto občanského sdružení spolku jsou Holasice u Veverské Bitýšky. Tímto krokem bylo možné udržet kontinuitu vzdělávacích a prožitkových činností v nových programech zaměřených na umělecké řemeslo a hudební interpretaci. Ve snažení společnosti v současné době převládají aktivity sloužící k vzdělávání a uměleckému rozvoji dětí těch členů Collegia, kteří stáli v počátcích 90. let u jeho zrodu.
Creative Commons License