Týden pro broumovské kostely 2000-2001

Konečné vyhodnocení - Týden pro broumovské kostely 2001 v číslech a datech

Termín konání:15. – 22. července
Místo konání:kostely tzv. Broumovské skupiny K. a K. I. Dientzenhoferů
Počet uskutečněných koncertů:10
Počet jiných kult. akcí:7
Počet odb. seminářů:3
Počet návštěvníků (odhad):2500
Počet účinkujících:113
Počet organizátorů a pomocníků:72

Přímé náklady

PŘÍJMY
Dobrovolné vstupné49563,00
Příspěvek města Broumova na ubyt., stravu a rež. výdaje tábora dobrovolníků INEXU25000,00
Příjem za prodej propagačních materiálů44405,00
Dar rodiny Růčkovy12100,00
Příspěvky obcí39000,00
CELKEM PŘÍJMY177364,10
VÝDAJE
Náklady na výrobu a distribuci propagačních materiálů44405,00
Cestovní výdaje organizátorů8712,00
Drobný materiál942,40
Výkony spojů2369,00
Stravování účinkujících5464,00
Náklady ubytování ve Zvl. škole4620,00
Náklady na pobyt dobrovolníků INEX25000,00
Výroba a potisk informačních panelů, adjustace výstav18229,70
Inzerce v tisku15000,00
Cestovné účinkujícím25112,00
Tisk plakátů4515,00
Tisk programové brožury22995,00
CELKEM VÝDAJE177364,10
Celková účetní bilance Týdne pro broumovské kostely 20001

-7296,10

Nepřímé náklady

Nevyplacené honoráře účinkujícím105 000
Nevyplacené stravné organizátorům a umělcům50 000
Hodnota bezplatně poskytnutého ubytování místními partnery Týdne5000 korun (100 nocí /50 korun)
Nevyplacené cestovné organizátorům a pomocníkům20 000 (odhad)
Hodnota méně kvalifikované práce vykonané organizátory30 000 (1000 hodin x 30 korun)
Hodnota kvalifikované práce20 000 (200 hodin x 100 korun)
Celkem230 000 korun

Pozn.: Vyúčtování je sestaveno na základě podkladů účetní agendy Collegia pro arte antiqua, Tuž se Broumovsko a Inexu – SDA Praha.

Týden pro broumovské kostely byl organizován občanskými sdruženími Collegium pro arte antiqua, Tuž se, Broumovsko!, regionální pobočkou Společnosti pro trvale udržitelný život a Sdružení dobrovolných aktivit INEX Praha za obětavé pomoci desítek místních aktivistů nebo individuálních pomocníků. Jeho cílem bylo zpřístupnit architektonicky cenné kostely tzv. Broumovské skupiny formou kulturních akcí a umožnit široké veřejnosti prohlídku těchto veřejně málo přístupných prostor a vytvořit prostor pro myšlenkovou reflexi osudu, smyslu a možností obnovy těchto památkově chráněných objektů. Neprofesionální – dobrovolnický charakter organizace celého podniku měl v zároveň praxi osvědčit myšlenku občanských iniciativ působící na Broumovsku vtělenou do projektů Cesty ke kořenům a Oživení Broumovska. Ty jsou založeny na přesvědčení, že hmotná obnova kulturního dědictví a krajiny je možná jen půjde-li ruku v ruce s kultivací duchovních hodnot a společenského i občanského vědomí vedoucího k odpovědnému chápání reality, která nás obklopuje. Vnějším projevem těchto snah je nezištná práce lidí konaná ve volném čase ve prospěch svého okolí, zachování krásné krajiny a jejích architektonických dominant. Tato myšlenka, každodenně prezentovaná v úvodu jednotlivých kulturních podniků Týdne pro broumovské kostely, přinesla nečekanou pozitivní odezvu. K dobrovolnické brigádnické práci na obnově památek a krajiny se stále hlásí desítky mladých lidí, jednotlivci nabízejí nezištnou odbornou kvalifikovanou pomoc, poradenství a svoje kontakty a doporučení na zahraniční nadace investující do obnovy památkového fondu. Myšlenka tedy nese zpětně i praktické plody, které mohou při uvážlivé koordinaci přinést tolik kýženou hmotnou pomoc.

Jiným významným výsledkem Týdne pro broumovské kostely je fakt, že Broumovsko bylo v letních měsících neobyčejně mediálně protěžováno. Dokladem prospěšnosti je neustálý tok žádostí o podrobnější informace o aktivitách na Broumovsku, možnostech rekreace, poznání krajiny a opakované žádosti o sdělení termínu příštího ročníku Týdne pro broumovské kostely.

Všechna uvedená fakta jsou na jedné straně velkým povzbuzením a odměnou organizátorům i pomocníkům, zároveň však také nelehkou výzvou ke zkvalitnění celé přípravné i realizační fáze, většímu partnerskému zapojení dalších místních iniciativ i samospráv. Myšlenkový a názorový kvas posledních dnů rozprouděný filmovým dokumentem o Týdnu pro broumovské kostely odkryl řadu podstatných otázek včetně otazníku nad zaměřením a smysluplností této akce. Tato diskuse, bez ohledu na to, zda se podobná akce bude opakovat nebo ne, je paradoxně neplánovaným, avšak zřejmě nejcennějším příspěvkem a vkladem celého snažení o oživení Broumovska.

V Broumově 13. listopadu 2001

Zpracoval: Mojmír Poláček
Creative Commons License