Památky Broumovska

LITERATURA

k problematice kulturního dědictví,krajinářství a urbanismu (nejen) na Broumovsku

Sestavila Pavla Kubíčková v roce 2004.
Děkujeme za poskytnutí pracovních kopií některých málo dostupných statí a studií.

Tituly označené hvězdičkou jsou k dispozici ve fondu Collegia, seřazeno abecedně podle příjmení autorů a chronologicky.

L. Baštecká
Soubor barokních kostelů na Broumovsku, In: Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína, Semily 1997, s. 45 ad.

J. Brucker – M. Vilímková
Dientzenhofer. Eine bayerische Baummeisterfamilie in der Barockzeit, Rosenheim 1989.

J . Brucker
Bauten der Dientzenhofer in der Oberpfalz, in Franken und Hessen, In: Die Dientzenhofer. Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen, Kat. výstavy, Rosenheim 1991, s. 162 ad.

Bukačová I. – Hájek T.
Příběh drobných památek. (Od nezájmu až k fascinaci), Česká komora architektů, Praha 2001. *

A. Cechner
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Broumovském, In: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, XLV, Praha 1930. *

B. Blažek
Ekologie baroka, Architektura XLIV, č. 3 1990 *

A. Čermáková
Správa a hospodaření na klášterním panství broumovských benediktinů v druhé polovině 18. století, dipl. práce FF UK, Praha 1962. *

Die Dientzenhofer. Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen, Kat. výstavy, Rosenheim 1991.

H. G. Franz
Die Wandpfeilerhalle in Böhmische Barock, In: Forschungen und Fortschritte XXXV/1961, s. 87 ad.

H. G. Franz
Bbauten und baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962.

H. G. Franz
Dientzenhofer-Hausstätter. Kirchenbaumeister in Bayern und Böhmen, München-Zürich 1985.

H. G. Franz
Počátky a rané dílo K. I. Dientzenhofera, In: Umění XXXIX/1991, s. 32 ad.

H. G. Franz
Barocke Architektur sehen – barocke Architektur verstehen, In: Die Dientzenhofer. Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen, Kat. výstavy, Rosenheim 1991, s. 32 ad.

H. G. Franz
Die Dientzenhofer in der Oberpfalz, in Franken und Hessen, In: Die Dientzenhofer. Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen, Kat. výstavy, Rosenheim 1991, s. 162 ad.

P.l Halík
Dientzenhoferovská architektura v díle Christiana Norberga - Schulze *

J. Hendrych
Barokní zahrady a krajinné úpravy, In: Krajina jako kulturní prostor, Česká komora architektů, Praha 2001, s. 15 ad.

J. Hendrych
Krajina kulturní a historická, In: Zprávy památkové péče 1998, s. 73 ad. *

J. Hendrych
Kulturně historické hodnoty krajiny, jejich význam a ochrana *

M. Horyna – M. Vilímková
Kostely broumovské skupiny, Stavebně historický průzkum. SURPMO, Praha 1977. (strojopis). *

M. Horyna
Stavebníci a stavitelé břevnovsko-broumovského kláštera v období baroka, In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Kat. výstavy, Praha 1993, s. 77 ad *

M. Horyna
Barokní sochaři ve službách břevnovsko-broumovského kláštera, In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Kat. výstavy, Praha 1993, s. 130 ad. *

M. Horyna
Slohový charakter projektů Pavla Ignáce Bayera pro novostavbu břevnovského kláštera. In: Milénium břevnovského kláštera, Praha 1993, s. 219 ad. *

M. Horyna
Barokní „znovuzrození“ benediktinského kláštera v Břevnově. In: Zprávy památkové péče 1993, s. 177 ad.

M. Horyna – J. Kučera
Dintezenhoferové, Praha 1998.

M. Horyna
Tvář barokní Čechie. Baroko v české krajině a historické paměti, In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. (ed. Vít Vlnas), kat. výstavy NG v Praze, Praha 2001, s. 249 ad.

M. Horyna
Barokní rozkvět Broumovska, In: Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku, Broumov 2003, s.32.ad. *

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, Kat. výstavy NG, Praha 1989.

V. Kotrba
Neue Beiträge zur Geschichte der Dientzenhofer, In: Umění XXI/1973, s. 163 ad.

V. Jiřík
Univerzitní téze Otmara Zinkeho z roku 1689, In: Umění XIX/1971, s. 503 ad.

A. Katolická
Fenomén barokní krajiny v českých zemích, dipl. práce FSS MU, Brno 2002.

I. Kopecká
K problematice čištění kamene, ZPP LVIII č.6/1998 *

M. Korecký
Tvorga K. I. Dientzenhofera, ZPP 1951 - 52 *

J. Kroupa
Klášterní chrám v Břevnově a česká architektura kolem roku 1709, In: Umění XXX/1982, s. 280 ad.

R. Květ
Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků, Praha 2003.

I. Kyselka
Význam drobných krajinných prvků, zkušenosti s jejich obnovou u nás i v zahraničí *

P. Macek
K tvorbě K. I. Dientzenhofera z pohledu krajinného urbanismu, In: Architektura ČSSR, VI/1989, s. 21 ad. *

F. B. Menzel O. S. B.
Die Barockkunst unter den Äbten von Braunau, In: 72. Jahresbericht des öff. Stifs-Obergymnasiums zu Braumau, Braumau 1933.

F. B. Menzel O. S. B.
Christoph und Kilian Ifnaz Dientzenhofer im Dienste der Äbte von Brewnov-Braunau, In: Jahrbuch des deutschen Riesenbirgsvereines XXIII/1934, s. 8 ad.

F. B. Menzel O. S. B.
Ein Blick in die barocke Welt der Äbte Othmar Zincke und Benno Löbl Brewnov-Braumau, In: Stifter Jahrbuch, VIII/1964, s. 84 ad.

F. B. Menzel O. S. B.
Abt Othmar Daniel Zincke und die Ikonographie seiner Kirchen in Břevnov-Braunau- Wahlstatt, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens, 1986, s. 16. ad. *

V. Naňková
Architektura vrcholného baroka v Čechách, In: Dějiny českého výtvarného umění II/2, AVČR, Praha 1989, s. 391 ad.

V. Naňková
Litaratura o K. I. Dientzenhoferovi, ZPP XLVIII, č. 6 1989 *

J. Neuman
Český barok, Praha 1974.

Ch. Norberg-Schulz
Kilian Ignaz Dientzenhofer e il barocco boemo, Roma 1968.

D. Novotná
Broumovská barokní skupina kostelů, In: Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku, Broumov 2003, s. 39 ad. *

J. Nusek – J. Svoboda
Příběh kapliček. Drobné sakrální objekty na Podblanicku, samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem, Vlašim 2001. *

E. Poche a kol.
Umělecké památky Čech 1, Praha 1977.

P. Preiss – M. Vilímková
Ve znamení břevna a růží, Praha 1989.

J. Royt
Posvátná krajina Čech, In: Umělecká reflexe krajiny, Česká komora architektů, Praha 2001, s. 41 ad.

A. Skalický st.
Sochařské památky v krajině Broumovska, In: Broumovsko. Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku, Broumov 2003, s. 47 ad.. *

M. Vilímková
Stavitelé paláců a chrámů, Praha 1986.

J. D. Zítko
Benediktinská ikonografie v českých zemích, dipl. práce FF UK, Praha 2003.

různí autoři
Tisíc let benediktinského kláštere v Břevnově, Praha 1993 *

D. Stehlíková
Tisíc let benediktinského kláštere v Břevnově - Průvodce výstavou, Praha 1993 *

různí autoři
Staré stezky - sborník referátů z tematického semináře 2003, NPÚ Brno *

různí autoři
Staré stezky - sborník referátů z tematického semináře 2000, NPÚ Brno *

různí autoři
Staré stezky - sborník referátů z tematického semináře 1999, NPÚ Brno *
Creative Commons License