Týden pro broumovské kostely 2000-2001

Otevřený dopis pana vikáře Zemana

Broumov, 26. října 2001

Vážený pane Poláčku,

Po shlédnutí televizního pořadu „Tuž se Broumovsko“, který byl odvysílán v neděli 21. října t. r. na ČT 1, po zvážení Vašich názorů a názorů dr. Piňose a dr. Hovorky na tzv. „využívání“ chátrajících kostelů Broumovska a po vyslechnutí mnoha kritických připomínek ze strany farníků k tomuto pořadu a především k Vašim názorům a náplni Týdne pro broumovské kostely jsem nucen ke všemu zaujmout stanovisko a proto Vám sděluji:

Jednotlivé kostely Broumovska jsou církevním majetkem a jsou i budou využívány k církevním účelům a ke konání bohoslužeb. I když je možné ve chrámech Římskokatolické církve konat koncerty, církevní představení k těmto koncertům musí dát svůj písemný souhlas, který vydávají po předložení repertoáru. Je naprosto vyloučené konat v chrámech koncerty neslučující se s posvátností místa, či dokonce představení urážející cit věřících, jako se stalo v kostele sv. Markéty v Šonově při vystupování obnaženého japonského tanečníka. Vzhledem k těmto smutným zkušenostem s Vašimi aktivitami Vám sděluji, že nehodlám v příštím roce propůjčit naše chrámy k Vámi organizovaným produkcím.

Vede mne k tomu také skutečnost, kterou jsem Vám již osobně sdělil, že přes několikerou výzvu jste nezveřejnil finanční stránku této aktivity. V otevřených kostelech se celý den vybíralo do tam umístěných pokladniček a lidé v dobré víře, že jsou to peníze k záchraně kostelů, přispívali. Po ukončení tohoto Týdne jsem byl několikrát různými lidmi tázán, kolik činil výnos těchto sbírek pro broumovské kostely. Také dobrovolné vstupné na koncerty jistě hodně vyneslo, sám jsem viděl krabice bankovek odnášet pořadatele z kostelů. Jistě chápu že tyto kulturní akce i když jednotlivá umělecká tělesa za svou produkci honorář nebrala, něco stály. Avšak jak jsem se doslechl byla zde také jistá dotace, kterou jste pro tento Týden obdržel. Znovu Vás proto žádám, abyste uveřejnil přesný přehled příjmů a výdajů Týdne pro broumovské kostely především v Broumovském zpravodaji, aby veřejnost o této situaci byla informována.

Nemohu se zbavit trapného dojmu, že i přes některé kvalitní koncerty s duchovní tématikou, byl tento Týden jedním velkým a dobře promyšleným využitím, či spíše zneužitím našich chrámů. Ty samy žádný prospěch z této akce neměly, a duchovní správa farností ještě utrpěla úhradami elektrické energie, které nebylo šetřeno.

Sděluji Vás s plnou vážností, abyste pro rok 2002 s Týdnem pro broumovské kostely nepočítal, protože po těchto zkušenostech nemohu propůjčit naše chrámy k Vašim produkcím. V případě, že někdy budete žádat o konání koncertu v některém našem chrámě, musíte se, ať se Vám to líbí nebo nelíbí, přizpůsobit platným a zavazujícím církevním směrnicím.

Dále mne znepokojuje Vaše jakoby samozřejmé využívání klášterní zahrady v objektu Benediktinského opatství v Broumově. Upozorňuji Vás, že jste pouze nájemcem zahradního domu a nikoliv celé přilehlé zahrady. Znovu Vás upozorňuji, že necháváte hlavní přístup do zahrady ve dne v noci otevřený, a kdokoliv má do zahrady Vaší vinou snadný přístup. Dále protestuji k zneužívání titulu Benediktinského opatství k Vašim akcím! Kupř. dnes čtu v Novinách Náchodska o Vámi zítra chystané slavnosti spadaného listí, kde doslova píšete: Komunitní centrum při SVČ Ulita spolu s Benediktinským opatstvím sv. Václava a Collegiem pro arte antiqua … Jakým právem můžete mluvit za Benediktinské opatství? Je to od Vás drzá nehoráznost. Rovněž si nepřeji zveřejňovat zavádějící údaj, že je jednou z Vašich hlavních programových tezí Regenerace a zpřístupnění Klášterní zahrady v Broumově. Tento projekt svou podstatnou částí spočívá na zcela jiných bedrech a proto důrazně prosím, abyste si ho nepřisvojovali! Rovněž v Heřmánkovicích Vám byla prodána pouze fara. Přilehlé pozemky Vám nepatří a chcete-li je užívat, musíte platit přiměřený nájem po uzavření platné smlouvy. O těchto znepokojujících skutečnostech uvědomím nejenom převora Prokopa z Břevnova, Biskupství královéhradecké a Městský úřad v Broumově, ale hodlám také informovat veřejnost v některých regionálních novinách. Připomínám, že tyto řádky nejsou psány v okamžitém vzplání emocí, ale po smutných zkušenostech s Vašimi aktivitami. Upozorňuji, že na uskutečnění opatření ze své strany budu důsledně trvat.

S pozdravem

P. Norbert Josef Zeman OPraem

správce kláštera a administrátor broumovských farností
Creative Commons License